Een levenstestament is heel iets anders dan een gewoon testament

Maart 2019

Heeft u weleens aan een levenstestament gedacht?

Stel u wordt wilsonbekwaam en als gevolg daarvan kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen, maar het huis is nog wel van u. Dit moet dan verkocht worden, maar u kunt niet meer zelf tekenen en uw kinderen mogen dit ook niet namens u doen. Het gevolg is dat uw vermogen onder bewind gesteld moet worden en dat een bewindvoerder aangesteld wordt. Het aanvragen van bewind is een langdurige procedure en verloopt via de rechter. In de tussentijd kan uw huis niet verkocht worden. Bent u onder bewind gesteld, dan mag de bewindvoerder niet zelfstandig uw huis verkopen of namens u schenkingen doen om een lagere eigen bijdrage voor de WLZ (Wet langdurige zorg) te realiseren. In al deze situaties is toestemming van de rechter nodig en voor schenkingen geeft de rechter meestal geen toestemming. Een bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen over het door hem gevoerde bewind.

Een levenstestament voorkomt een hoop gedoe

Dit kunt u allemaal voorkomen door in een ‘levenstestament’ vast te leggen wie uw belangen moet behartigen indien u dat zelf niet meer kunt. Dit levenstestament maakt u bij de notaris.

Een levenstestament heeft niets te maken met het normale testament. In een testament legt u vast wie van u moet erven. Het levenstestament is een notariële akte, waarmee u tijdens uw leven voorziet in de situatie waarin u niet langer meer in staat bent zelfstandig te handelen. Het bevat naast een algemene volmacht ook uw wensen op het gebied van o.a. medische behandelingen. U wijst een vertrouwenspersoon aan die uw belangen behartigt.

Een volmacht, uzelf bepaalt wie en wat

In de volmacht kunt u onder meer vastleggen wie uw huis mag verkopen, of er geschonken mag worden, wie bevoegd is om uw bankrekening te beheren en wie bevoegd is om uw administratie te doen. Kortom: het betreft een algemene volmacht, waardoor de gevolmachtigde alles namens u mag doen, tenzij u bepaalde dingen van de volmacht heeft uitgesloten. U kunt bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e) of uw kinderen als gevolmachtigde aanwijzen.

Voor wat betreft de medische bepalingen moet u denken aan: wie overlegt namens u met de artsen, wie mag inzage hebben in (delen van) uw medisch dossier en wie mag beslissingen nemen?

Ook bepalingen omtrent euthanasie of een behandelverbod kunnen worden opgenomen in het levenstestament. 

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, voorheen notaris bij Lint Notarissen, thans notaris bij Rijnvis en Zwaveling Notarissen

 

Voor meer informatie over het levenstestament en over andere familierechtzaken kunt u contact opnemen met mijn kantoor. Eerdere artikelen kunt u nalezen op www.rznotarissen.nl