Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg 2

Juni 2018

In dit artikel wil ik ingaan op de verplichte hoge eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet wordt als volgt omschreven: ‘De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie, of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.’   

De Wlz is een door de overheid geregelde verplichte collectieve verzekering voor langdurige zorg en de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Jaren geleden besloot de overheid dat de burger een deel van de kosten van de Wlz moet betalen via een verplichte eigen bijdrage. Iemand die permanent is opgenomen in een Wlz-instelling en daardoor niet meer thuis woont, betaalt voortaan een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 2.332,60 per maand.

Bij veel mensen zit een groot deel van hun vermogen in hun eigen huis. Bij opname in een Wlz instelling wordt het huis verkocht en de verkoopopbrengst gestort op uw bankrekening en telt dus nog steeds mee voor de hoogte van uw eigen bijdrage. Hoe kan dit vermogen verlaagd worden zodat er minder te betalen is aan de instelling?

Dit kunt u realiseren door het maken van een levenstestament, waarin u volmacht geeft aan de kinderen om, indien u daartoe niet meer instaat bent, het huis te verkopen en vervolgens de opbrengst (deels) te gebruiken om de erfdelen uit de erfenis van hun eerder overleden ouder aan zichzelf uit te keren. U kunt hen ook volmacht geven om aan zichzelf te schenken. Door middel van uitbetaling van de erfdelen en van schenking wordt uw vermogen kleiner en dat van uw kinderen groter. Uw kinderen betalen daardoor wel meer box 3 belasting, dat is inkomstenbelasting over vermogen, voorzover dit boven de vrijstelling uitkomt. Ruim twee jaar later zal deze vermogensverschuiving leiden tot een verlaging van uw eigen bijdrage, tenzij u een verzoek indient om de peildatum, waarop uw vermogen wordt vastgesteld, te wijzigen. Indien u zelf wilsbekwaam bent, kunt u uiteraard ook zelf op een geschikt moment overgaan tot het uitkeren van de erfdelen van de kinderen en/of het doen van schenkingen.

Gelet op het bovenstaande is het dus erg verstandig om reeds nu een levenstestament te maken waarin u dit vastlegt. Hiervoor kunt u contact met uw notaris opnemen.

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel