Verlaging van de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg

Maart 2018

In deze bijdrage wil ik ingaan op de verplichte hoge eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz wordt als volgt omschreven: ‘De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie, of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.’

De Wlz is een door de overheid geregelde verplichte collectieve verzekering voor langdurige zorg. Tot 1 januari 2015 werd deze zorg geregeld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is dus de opvolger van de AWBZ. Al jaren geleden heeft de overheid besloten dat de burger een deel van de kosten van de Wlz en vroeger van de AWBZ moet betalen via een verplichte eigen bijdrage. Iemand die permanent is opgenomen in een Wlz-instelling en daardoor niet meer thuis woont, betaalt voortaan een eigen bijdrage die kan oplopen tot € 2.332,60 per maand. Deze wordt berekend aan de hand van de belastinggegevens van de betrokkene van twee jaar terug. Voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage wordt ook gekeken naar de hoogte van het vermogen. Dat vermogen wordt deels bij het inkomen opgeteld, waardoor de eigen bijdrage stijgt.

Via een goed testament kunt u voorkomen dat de langstlevende een te hoge eigen bijdrage moet betalen, waardoor er minder van het vermogen en dus minder van de erfenis overblijft voor de kinderen. In de moderne ‘langstlevende testamenten’ is opgenomen dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen op het moment dat de langstlevende in een verzorgingstehuis wordt opgenomen en het vermogen van hun langstlevende ouder wordt aangesproken voor de betaling van een 'hoge' eigen bijdrage. Uitkering van erfdelen aan de kinderen leidt immers tot een verlaging van het vermogen van de langstlevende en daarmee uiteindelijk tot een verlaging van de eigen bijdrage. Ook als deze erfdelen niet daadwerkelijk worden uitgekeerd, ontstaat er een schuld voor de langstlevende, die het vermogen vermindert.

Alleen de modernste testamenten kennen deze opeisbaarheidsclausule. In oudere testamenten is deze niet opgenomen. Mijn advies is om, indien u later de hoogte van de eigen bijdrage mogelijk wilt verlagen, uw testamenten door de notaris te laten controleren en indien nodig deze te latenvervangen door nieuwe testamenten.

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel